Datu aizsardzība un izmantošanas noteikumi

Interneta vietne Suzukilatvia.lv paredzēta izmantošanai galvenokārt Latvijā. Mūsu interneta vietnes izmantošanu nosaka Latvijā spēkā esošie likumi.

Autortiesības © Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy

Interneta vietnes saturs

Suzuki interneta vietne satur informāciju par automašīnām un Suzuki realizācijas atbalsta programmām. Šeit aprakstītā Suzuki produkcija tiek realizēta Latvijā, un realizācijas atbalsta programmas noteikumi ir spēkā Latvijas teritorijā. Interneta vietnē var būt arī norādījumi un informācija par to Suzuki produkciju, kas tiek realizēta citās valstīs. Visa informācija, kas publicēta interneta vietnē Suzuki, paredzēta tikai informācijai. Šī informācija neaizvieto to informāciju, ko sniedzis autorizēts Suzuki dīleris, un nevar tikt interpretēta kā tāda. Uzņēmums cenšas piedāvāt interneta vietnē pēc iespējas vairāk daudzpusīgas informācijas. Neskatoties uz to, šeit var būt radušās kļūdas un izlaidumi, ko izraisījušas pēc interneta vietnes izveides radušās izmaiņas. Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy jebkurā brīdī, bez iepriekšēja brīdinājuma, var mainīt interneta vietnes saturu, piemēram, veikt izmaiņas modeļu klāstā, aprīkojumā, tehniskajos datos, krāsās, cenās un informācijā, kas attiecas uz produkcijas pieejamību.

Suzuki produkcijas cenas

Interneta vietnē norādītās cenas ir tikai informatīvas. Šīs cenas ir ieteicamās mazumtirdzniecības cenas, tāpēc cenas pie Suzuki autorizētiem dīleriem var atšķirties no tām. Jebkuras Suzuki produkcijas pirkums vienmēr tiek veikts, balstoties uz noteiktu pārdošanas līgumu, kas slēdzams īpaši šim mērķim.

Personas datu apstrāde un privātās dzīves neaizskaramība

Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy izmanto visus personas datus, kas iesniegti uzņēmumam ar interneta vietnes Suzuki starpniecību, uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu pilnveidei, atbildēm uz iesūtītajiem jautājumiem, kā arī iesūtīto iesniegumu realizēšanai (piemēram, testa braucieniem, cenu piedāvājumiem, produkcijas prezentācijām).

Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy cenšas veikt drošu personas datu savākšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy neizmanto personas datus vēstuļu un informācijas sūtīšanai, ja adresāts to nevēlas, kā arī nenodod un nepārdod personas datus trešajām personām.

Interneta vietnes apmeklētāju daudzums un cita informācija, kas parasti ir saistīta ar interneta vietnes apmeklēšanu (IP adrese, tīmekļa pārlūkprogrammas veids, lappuses apmeklējums un apmeklējuma laiks), tiek novērota vispārējā līmenī, izmantojot tā saucamās sīkdatnes (cookies) vai līdzīgas tehnoloģijas. Apmeklētājs savas pārlūkprogrammas iestatījumos var aizliegt sīkdatnes nosūtīšanu uz savu datoru, bet šajā gadījumā pastāv iespējamība, ka apmeklētājam var neizdoties izmantot visas interneta vietnes Suzuki daļas. Lietotāja dati tiek izmantoti interneta vietnes pilnveidei un attīstībai.

Uzņēmums Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy nodrošina personas datu drošību, kā arī to drošu apstrādi, tam izmantojot visus nepieciešamos un paredzētos līdzekļus.

Autortiesības

Viss interneta vietnes Suzukilatvia.lv saturs tiek aizsargāts saskaņā ar autortiesībām, un tā izmantošanu nosaka likums par autortiesībām. Informāciju, tekstus, fotogrāfijas un grafiskos attēlus, kas pieejami interneta vietnē, atļauts izmantot tikai personīgiem mērķiem, bet nekādā gadījumā ne peļņas gūšanai. Bez Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy rakstiskas piekrišanas jebkādiem mērķiem aizliegts kopēt, apstrādāt, nodot trešajām personām, licencēt vai pilnībā vai daļēji pārpublicēt jebkuru interneta vietnes satura daļu.

Preču zīmes

Visu interneta vietnē minēto produktu un pakalpojumu preču zīmju un logotipu īpašnieks ir Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy vai attiecīgās trešās puses. Bez attiecīgas atļaujas nav pieļaujama to izmantošana, lejupielāde, kopēšana vai izplatīšana jebkādā veidā.

Hipersaites

Tekstos, kas publicēti interneta vietnē Suzukilatvia.lv, var būt hipersaites uz citām interneta vietnēm. Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy neuzņemas atbildību par šādu hipersaišu un citās interneta vietnēs esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu un pareizību. Pāreja uz Suzukilatvia.lv interneta vietnē esošajām hipersaitēm uz citām interneta vietnēm veicama, lietotājam pašam uzņemoties pilnu atbildību par to.

Datu pareizība netiek apstiprināta un netiek nodrošināta

Lai arī Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy cenšas nodrošināt vispārēju interneta vietnē publicētās informācijas precizitāti, to ne vienmēr izdodas izdarīt pilnībā, un Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy neatbild par interneta vietnē publicētās informācijas vispārēju precizitāti, pilnību un ticamību. Visa interneta vietnē publicētā informācija un materiāli tiek piedāvāti tādi, kādi tie ir, nesniedzot nekādas tiešas vai netiešas garantijas.

Atbildības ierobežojums

Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy neatbild par tiešiem un netiešiem zaudējumiem, ko radījusi interneta vietnes izmantošana un kas radušies vai citādākā veidā saistīti ar interneta vietnes Suzuki apmeklējumu vai tās izmantošanu, ieskaitot jebkuru datu iznīcināšanu vai bojāšanu, kā iemesls ir datorvīrusi, vai to datu drošību, kas iegūti interneta vietnē Suzukilatvia.lv.

Pamatprincipu atjaunošana

Suzuki Motor Finland, Nordic Automotive Trading Oy patur tiesības mainīt un atjaunot iepriekš norādītos pamatprincipus, ja tas būs nepieciešams tā darbībai. Tāpēc pašlaik spēkā esošos pamatprincipus laiku pa laikam ieteicams pārlasīt.